• Kategorija: Strategija razvoja

Na sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj 22. travnja 2021. godine utvrđen je Nacrt Strategije razvoja HBŽ 2021.-2027. koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje.

Integrirana strategija razvitka je okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanje snaga, rješavanje gorućih problema, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja županije. U skladu sa definiranim strateškim fokusima, Vizija razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 će se realizirati kroz četiri  strateška cilja, u kojima su zastupljeni svi sektori.

Ubrzan ekonomski razvoj temeljit će se na efikasnijem korištenju ključnih resursa i potencijala rasta na području Hercegbosanske županije. Kroz strateške intervencije u oblasti gospodarstva, posebno unapređenje učinkovitosti i kapaciteta poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije sa posebnim naglaskom na drvoprerađivačku industriju osigurat će se stvaranje dodane vrijednosti i unapređenje produktivnosti, povećanje zaposlenosti odnosno otvaranje kvalificiranih i visokokvalificiranih i adekvatno plaćenih radnih mjesta za dostojanstven rad zaposlenika te time zadržavanje konkurentne radne snage na području HBŽ, posebno mladih.

Unapređenje društvene infrastrukture će se postići djelovanjem u sljedećim područjima: obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kao djelovanjem u kulturi i umjetnosti i sportu te radu organizacija civilnog društva. Unapređenje obrazovanja postiže se s fokusom na razvoj kapaciteta nastavnika, modernizaciju škola i nastavnih metoda, kao i učinkovit sustav cjeloživotnog učenja koji će biti podrška nezaposlenima i ranjivim skupinama za uključivanje na tržište rada, poštujući načela društva jednakih mogućnosti i inkluzije. Unapređenje pristupa i kvaliteti usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi temelji se učinkovitijoj organizaciji rada sustava podržanoj informatizacijom poslovnih procesa, boljom opremljenošću medicinskom tehnologijom i ulaganjem u strateški pristup zadržavanju postojećeg osoblja.

U cilju očuvanja okoliša uz istovremeno korištenje velikog potencijala prirodnih resursa u svrhu održivog razvoja, jačanja gospodarstva i konkurentnosti, HBŽ će uspostaviti cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama i komunalnom infrastrukturom, te razviti kružno gospodarstvo temeljeno na upravljanju otpadom, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Prelazak na kružno gospodarstvo ima za cilj smanjiti potrošnju resursa, onečišćenje okoliša i nastanak otpada te povećati konkurentnost. Upravljanje otpadom zahtijeva uspostavu sustava odvojenog prikupljanje otpada, recikliranje i ponovnu uporabu sirovina. Sustav treba omogućiti adekvatno praćenje podataka, donositi mjere kojima će se poticati smanjenje nastanka otpada, povećati udio otpada koji je moguće reciklirati, te smanjiti broj divljih odlagališta, a postojeća ilegalna odlagališta otpada sanirati uz remedijaciju tla na kojima su postojali.

Integrirano upravljanje održivim razvojem osiguravat će se jačanjem učinkovitog upravljanja razvojem i sustavnim upravljanjem rizicima. Učinkovito upravljanje održivim razvojem ostvaruje se putem integralnih strategija koje uključuju objedinjeno i usklađeno rješavanje ekonomskih, ekoloških, klimatskih, društvenih i demografskih izazova kroz njihovu vertikalnu i horizontalnu usklađenost te sustavnim praćenjem njihove provedbe. Istovremeno, učinkovito upravljanje postiže se jačanjem znanja, vještina i ekipiranosti stručnih kadrova u upravnim i javnim institucijama. Izrada kvalitetnih planova u svim relevantnim područjima kao važnog preduvjeta za kvalitetnu pripremu i provedbu razvojnih projekata označava daljnji napredak u procesima integriranog upravljanja održivim razvojem.

Kompletan dokument možete pronaći na  sljedećem Linku: http://www.vladahbz.com/sadrzaj/slike/objave/2021/04/Strategija-razvoja-HBZ-2021-2027-Nacrt-FINAL-objava.pdf