• Kategorija: Strategija razvoja

Dana 12. i 15. lipnja 2020. godine održane su dvije radionice na temu izrade strateških dokumenata sukladno Zakonu o planiranju i upravljanju razvojem te Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH.

Na obukama je ukupno sudjelovalo 20-ak članova Županijskog odbora za razvoj te desetak skupštinskih zastupnika i zaposlenika Skupštine Hercegbosanske županije.

Održane obuke su imale za cilj predstaviti zakonski okvir, principe te administrativno-tehničke radnje kao i faze izrade strateških dokumenata.

Sudionicima sastanka fokus grupa predstavljen je i vremenski plan za izradu Strategije te su dogovoreni rokovi za dostavljanje podataka za izradu situacijske analize. Najavljene su i javne konzultacije prve faze dokumenta sredinom mjeseca srpnja.

U ovom trenutku su u Hercegbosanskoj županiji u tijeku izrade i tri općinske Strategije razvoja te su održani inicijalni sastanci, a dokumenti Općina Glamoč i Bosansko Grahovo su u fazi javnih konzultacija dok je u Drvaru općinski razvojni tim u fazi prikupljanja podataka za izradu situacijske analize.