Moderna infrastruktura i očuvan okoliš

U cilju očuvanja okoliša uz istovremeno korištenje velikog potencijala prirodnih resursa u svrhu održivog razvoja, jačanja gospodarstva i konkurentnosti, Hercegbosanska županijaće uspostaviti cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama i komunalnom infrastrukturom, te razviti kružno gospodarstvo temeljeno na upravljanju otpadom, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

Prelazak na kružno gospodarstvo ima za cilj smanjiti potrošnju resursa, onečišćenje okoliša i nastanak otpada te povećati konkurentnost. Upravljanje otpadom zahtijeva uspostavu sustava odvojenog prikupljanje otpada, recikliranje i ponovnu uporabu sirovina. Sustav treba omogućiti adekvatno praćenje podataka, donositi mjere kojima će se poticati smanjenje nastanka otpada, povećati udio otpada koji je moguće reciklirati, te smanjiti broj divljih odlagališta, a postojeća ilegalna odlagališta otpada sanirati uz remedijaciju tla na kojima su postojali.

Za ostvarenje cilja nužno je jačati institucionalne kapacitete za uspostavu i upravljanje kružnim gospodarstvom koji još nisu razvijeni, i treba ih jačati istovremeno s jačanjem kapaciteta za uspostavom sustava praćenja kvaliteta zraka, biološke raznolikosti i ostalih komponenti okoliša, kao i kontrolu gospodarskih subjekata i njihov utjecaj na okoliš.

Moderna infrastruktura komunalnih usluga ima za cilj širenje mreže i saniranje postojeće, smanjivanje gubitaka u vodovodnoj mreži i smanjivanje količine otpadnih voda koje nekontrolirano i bez pročišćavanja završavaju u okolišu.

Visokovrijedna područja od velikog značaja za eko sustav treba valorizirati i zaštititi.

Cestovna infrastruktura i njen ravnomjerni razvoj na području cijelog Županije od vitalne je važnosti za stanovništvo, ulaganja je potrebno intenzivirati.

I kao vrlo važan segment moderne infrastrukture je informacijsko-komunikacijska infrastruktura. Potrebno je jačati infrastrukturu u oblasti digitalnih tehnologija.