• Kategorija: Strategija razvoja

Nakon razmatranja Prijedloga, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Kako Zakon o planiranju i upravljanju razvojem u FBiH nalaže,  Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja potrebno je donijeti najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa.

Nositelj procesa izrade ove Strategije su Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije-Sektor za razvoj.

Vlada Hercegbosanske županije imenovat će županijski odbor za razvoj (ŽOR) kao operativno, izvršno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Strategije razvoja. U izradu Strategije i razvojne procese biti će uključeni svi akteri razvoja: javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica.

U procesu izrade Strategije primjenjivat će se načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem a Strategija će sadržavati prioritete prostornog razvoja županije kao i razvojne pravce definirane u  strateškim dokumentima Federacije, dokumentima relevantnim za procese integracija u EU, uključujući Agendu 2030.

Strategije razvoja također  služe kao osnovni  dokumenti za izradu sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog proračuna (DOP-a), Programa javnih investicija (PJI), Programa rada Vlade za mandatno razdoblje,  trogodišnjih  planova rada županijske uprave i godišnjeg programa rada Vlade.  Strategija županije služi i kao podloga za izradu Strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Izrada će se odvijati po predviđenim fazama strateškog planiranja:

  1. Izrada strateške platforme
  2. Određivanje prioriteta i mjera
  3. Identifikacija strateških projekata
  4. Provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata u Federaciji
  5. Izrada indikativnog financijskog okvira za provođenje Strategije
  6. Definicija načina provođenja, praćenja, izvještavanja i evaluacije strateških dokumenata
  7. Usvajanje Strategije uz prethodno provedene konzultacije.